MyBB-Plugins Forums

Full Version: [Polish/Polski] My Advertisements 1.5
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Polish translations for: My Advertisements 1.5

Polskie tłumaczenie dla: My Advertisements 1.5

License / Licencja

English

•The Polish language pack is distrubuted "as is", without any warranty. Its authors take no responsibility for any damage caused by usage of the Polish language pack.
•You are not allowed to distribute the language pack, even with modifications, unless you have received a special permission from its authors. In certain, you are not allowed to publish the language pack on any websites other than MyBBoard.pl and MyBBoard.net. We advise you to place links to MyBBoard.pl in order to allow your users to find the Polish language pack.
•Mistakes and errors in this language pack should be reported on the Polish MyBB Support Board: MyBBoard.pl. Questions about the Terms of Use should be e-mailed to tlumacze (at) mybboard.pl.

Polski

•Paczka rozpowszechniana jest "tak jak jest", bez żadnej gwarancji. Autorzy nie biorą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jej użytkowania.
•Zabrania się dystrybucji paczki, również w postaci zmodyfikowanej, bez zezwolenia autorów. W szczególności zabrania się umieszczania paczki w serwisach internetowych innych niż MyBBoard.pl i MyBBoard.net, z wyjątkiem sytuacji, w których otrzymano wyraźną zgodę autorów. Zaleca się umieszczanie linków do serwisu MyBBoard.pl w celu skierowania użytkowników w miejsce, gdzie możliwe jest pobranie paczki.
•Błędy w niniejszej wersji należy zgłaszać w odpowiednim dziale na forum MyBBoard.pl. W razie pytań dotyczących zasad użytkowania prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem tlumacze (at) mybboard.pl.
Thank you!